finnish russian estonian english latvian
Prokasta

Maksustamine Soomes

E-booklet > Maksustamine Soomes

Maksustamine Soomes.

Käibemaks

Käibemaks on üldine tarbimismaks – see on määratud peaaegu kõikide kaupade ja teenuste hindadele. Ainult teatute kaupade ja teenuste müük on käibemaksuseaduse alusel maksust vabastatud.

Käibemaksukohustuslased on tavaliselt kaupa ja teenuseid müüvad ettevõtjad. Pööratud maksukohustust (käänelty verovelvollisuus) kasutades esialgsed maksumaksjad on ostjad.

Ette nähtud ei ole, et käibemaks jääb maksukohustuslaste kahjuks, vaid käibemaksukohustuslane ettevõtja saab vähendada äritegevuse eesmärgil ostetud kaupadesse sisalduvad käibemaksud.

Riigile makstav käibemaks arvutatakse järgnevalt. Müügist saadud käibemaksust vähendatakse kõik maha-arvatav ostude käibemaks.

Arvutuses rahaväärtus võetakse arvesse sendi täpsusega.

Makstava ja mahaarvestatava käibemaksu summa arvutatakse eraldi iga tehingu puhul.

Üksikusse tehingusse sisalduva käibemaksu saame teada, korrutades maksuvaba müügihind kehtiva käibemaksu protsendiga. Käibemaks arvutatakse siis hinnast, mis ei sisalda juba käibemaksu. Käibemaksulisest hinnast käibemaksu suuruse saame, kasutades järgmist valemit:
Käibemaks= (Käibemaksuline hind x käibemaksu protsent)/(100+käibemaksu protsent)

Ehk siis kui tegemist on tavalise käibemaksu (24%) alla kuuluva tooteka, mille käibemaksuline hind on 1000 eurot, käibemaksu suurus on: (1000×24)124=193,50

Soomes oleva käibemaksu üldine määr on 24%.

Madalamat 14 protsendilist käibemaksu rakendatakse järgmistesse kaupadesse ja teenustesse:

 1. Toidukaubad, joogid ja muud sellised inimese tarbimiseks mõeldud ained ning nende tooraine ja
  nende valmistamiseks või säilitamiseks kasutavad maitseained, säilitusained, värv-ja muud lisa-ained (toiduained)
 2. sööda-ja segasööda ning nende valmistamiseks kasutatavad tooraine-ja lisaaine, loomade
  toiduainena kasutatavad tööstuse jäätmed ning sööda tooraine(näit. Kala). (söödatooraine)
 3. restorani-ja toitlustusteenused

Toiduainetele madalamat protsenti ei rakendata, elusloomade, kraanivee, alkoholi-ja alkoholijookide maksu seaduses nimetatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete käibemaksumääras. Madalat protsenti ei kasutata ka ”9 protsendini käibemaksumäära kohas 6” nimetatud kaupades ega mürkides. Alkohoolsed joogid on õlu, mille alkoholisisaldus on rohkem kui 0,5 mahuprotsenti ja muud joogid, kus on alkohooli rohkemn kui 1,2 mahuprotsenti.

Madalamat 10% käibemaksuprotsenti kasutatakse järgmiste kaupade ja teenuste puhul:

 1. reisijate vedu
 2. tubade või sadama kasutamise lühiajalisel viibimisel (poes käik, paadi hooldus) üleandmine
 3. teenus, millega antakse võimalus sportlikule tegevusele
 4. teatri-, tsirkuse-, muusika-ja tantsuesituste, filmi esitluste, näituste, spordiürituste,
  lõbustusparkide ja loomaaedade, muuseumide ja muude sarnaste kultuuri-ja meelelahutusüritusde
  ja asutuste sissepääsutasud. Sissepääsu maksuna peetakse ka lõbustusparkide sõidukite ja muude
  sarnaste seadmete kasutamise eest sissepääsutasu omaseid teenustasusid.
 5. Yleisradio Oy riigi televisiooni-ja raadiofondist saadav televiisorimaksudele põhinev hüvitis ja Ålands Raadio och TV Ab saadav hüvitis Ahvenamaa maavanema hoitud televiisorimaksu tuludest.
 6. Ravimiseaduse(lääkelaissa (395/87) tähenduses ravim, on ravimiseaduses (lääkelain 21§ 2 artiklis ja 21 a §-s )nimetatud tooted, mille loas või registris on märge sellest, et toodet võib müüa ainult aapteegis. Ravim on ka kliinilised toiduained ja neid vastavad tooted seega tavaline kreem juhul kui ned annav õiguse hüvitisele ravikindlustusseaduse (sairausvakuutuslain (364/63)) alusel.
 7. raamat
 8. arvonlisäverolain(käibemaksuseaduse) 79 c §-s tähendatud kunstiteos, muu kui impordi puhul ainult siis, kui müüja on autor või tema õigusjärglane või juhuslik muu ettevõtja kui 79A § 3 ette nähtud maksukohustlasest edasimüüja
 9. juuksuriteenused (31.12.2011)
 10. väiksemad parandusteenused, mis on suunatud jalgratastele, jalatsite, nahktoodetele, riietele ja kodutekstiilidele, kaasa arvatud rõivaste ja kodutekstiili ümbertegemistööd (31.12.2011)
 11. autoriõiguse omanike esindava organisatsiooni saadud  45§ 1 punktis 3 • 5 osutatud autoriõigusega seotud hüvitis.

Käibemaksust on vabastatud

Sellised ettevõtted, kelle äritegevus on väga väiksemahuline või mille müüdav kaup või teenus on määratud käibemaksuvabaks, on vabastatud käibemaksust.

Väiksemahulisteks ettevõteteks määritletakse sellised ettevõtted, mille käive aruandeaastal on kuni 8 500 eurot. Need ettevõtjad on vabastatud käibemaksust täielikult. Selline ettevõte võib soovi korral taotleda käibemaksukohustuslaseks ja võib sellel juhul vähendada ettevõtte äritegevuse ostudes tulenevaid käibemakse.

Käibemaksukohustus ei puutu järmisi kaupade või teenuste müümist:

[^Top^]

Tulumaksustamine ja ettemaksuregister

Ettevõte maksustamine oleneb valitud ettevõte vormist. Aktsiaselsti ja usaldusühing erinevad üksteisest täielikult.

Ettevõtte maksustatav tulu arvutatakse lahutades ettevõtte maksustatavast tulust ettevõtte maksustamisel mahaarvatavad kulud. Ettevõtte tulumaksuga maksustatava tulu arvutamiseks võetakse aluseks raamatupidamine.

Makstavate maksude suurus muutub ettevõtlusvormi järgi. Mõnedes ettevõtlusvormides maksustus suundub rohkem üritusele, samal ajal kui teistes see keskendub ettevõtja kui isiku maksustamisse. Kui uurime ettevõtte üldist maksukoormust peame arvesse võtma lisaks ürituse tulumaksule ka ettevõtja poolt makstud tulumaksu. Alles nende koosmõjust näeme, mis on maksustamise kohalt soodsaim ettevõtlusvormi.

Aktsiaseltsi ja ühistu on iseseisvad maksumaksjad, see tähendab seda, et nad maksavad tulumakse ise. Aasta 2012-2013 tulumaksu määr oli  24,5% ettevõtte maksustatavast tulust, aastast 2014 tulumaksu määr on 20%. Aktsiaseltsi aktsionääre maksustatakse alles siis, kui nad tõstavad tulu aktsiaseltsist töötasu näol, aktsionäri ettemaksuna või dividendina. (Lisaks sellele aktsiaseltsi aktsionärid maksavad maksu ettevõttelt saadud dividendidelt.) Dividendidelt tasumisele kuuluva maksu summa sõltub ettevõtte netovarast, ja teatud olukordades dividendid on maksuvabad. Ka ühistu liikme saadud äri tulemusena tekind ülejääk ja kapitali intress on olenevalt olukorrast kas maksustatav või maksuvaba tulu.

Täisühing ja usaldusühing ei ole eraldi maksukohustuslased, kuid neile määratakse ettevõtlusega tulemus, mis jagatakse, pärast kõigi eelnevate maksustamisperioodide kahjumi mahaarvamist, maksustatavaks osanike tuluna nende osakute alusel, mis neil on ühingutulu.Osanike majandustegevuse tulu-aktsiad jaotatakse kapitalituluks ja tuluna netovara alusel.

Üksikettevõtja  äri-ja kutsetegevusest saadud ettevõte tulemus maksustatakse ettevõtja enda tuluna. Ettevõtlustulu jagatakse kapitaliks ja sissetulekuks tegevusele kuuluva netovara alusel.

Kapitalitulu maksu määr on 30% ja 50 000 eurot ületavalt osalt 32%.

Maksustamine toimub majandusaastal. Kui majandusaasta ei ole kalendriaasta, maksuaasta moodustub sellest majandusaastast või neist eelarveaastatest, mis on lõppenud selle kalendriaasta jooksul.

Lisateave teemal (soomeks)

Ettemaksuregister- aktsiaselts ja ühistu

Aktsiaselts ja ühistu peab maksma oma tegevusest eelnevalt ettemaksu. Maksuamet määrab ettenähtud tulumaksumäära majandusaasta prognoositava maksustatava tulu põhjal ja see peab olema võimalikult täpselt prognoositud majandusaasta lõplikule tulemusele. Kui ettemaksed ei kata lõpliku tulumaksu summat, aktsiaseltsi ja ühistu peab maksma puuduva summa maksutagastuse näol. Aktsiaselts või ühistu võib taotleda ettemaksete muutmist.

[^Top^]

Kinnisvaramaks

Kinnisvaramaks määratakse kinnisvara omistajale maksustatava väärtuse (kiinteistön verotusarvo) alusel. Üldine kinnisvaramaksu protsent on 0,6-1,35% maksustatavast väärtusest.

Kinnisvaramaks makstakse vallale. Se puudutab ehitisi ja maa-ala, välja arvatud metsa- ja põllumaad.

[^Top^]

Võõrandamismaks

Kinnistu või väärtpaberite omandiõiguse üleandmisest tulenev maks.

Võõrandamismaksu maksab ostja. Börsil tehtud tehingutest ei maksta võõrandamismaksu. Võõrandamismaksu kohta tuleb andmed esitada võõrandamismaksuavaldusega (varainsiirtoveroilmoituksella) maksuametile.

Maksu suuruse määrab äritehingu hind või muu tasu. Aktsiate või muude väärtpaberite võõrandamismaks on 1,6%  vói 2% ja kinnisvara võõrandamismaks 4%. Võõrandamismaksu ei pea maksma, kui maksu summa on väiksem kui 10 eurot.

[^Top^]

Dividendi tulumaksuga maksustamine Soomes

Aktsiaseltsi aktsionäride maksustamine sõltub sellest, mida kasumit aktsionärid saavad äriühingust. Aktsionäri äriühingust saadav palk on sissetulek ja dividend võib olla tulumaksuvaba tulu, sissetulek ja/või kapitalitulu.

Dividendid on aktsiaseltsi omanikele jaotatav kasumiosa.

Dividende võib jagada, kui aktsiaseltsile on eelmistest aruandeperioodidest kogunenud ülejääkki (piisavalt jaotamiseks sobilikku vara). Jaotamiseks kõlblikke varasid arvutatakse raamatupidamise aastaaruande raames. Kõige levinum arvutamise valem on järgmine: aktsiakapital + eelmiste eelarveaastate kasum / kahjum + võimalikud muud fondid – aruandeaasta jooksul jagatud dividendid.

Dividendide jagamisest otsustab aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek on siiski seotud äriühingu juhatuse kasumi jaotamise ettepanekuga. Üldkoosolek võib otsustada, kas dividende jaotatakse  vähem või rohkem, kui juhatus on ettepanekus mainitud, kuid dividendi suurendamine juhatuse ettepanekust on võimalik vaid piiratud ulatuses.

Dividende maksustatakse üksikisiku tulumaksus erinevalt, sõltuvalt sellest, kas dividendid on saadud börsil noteeritud aktsiaseltsilt või muust (noteerimata) aktsiaseltsilt.

Börsil noteeritud aktsiaseltsilt saadud dividendidest 85% on tulumaksualast kapitalitulu ja 15% on maksuvaba tulu.

Noteerimata aktsiaseltsilt saadud dividendidest on maksuvaba tulu aktsia ”matemaatilisest väärtusest” kuni 8%. Kui äriühing jagab dividendina rohkem kui 8% siis sellest üle minevast osast 75% on tulumaksualast sissetulekut ja 25% maksuvaba tulu. Aktsia matemaatiline väärtus arvutatakse jagades netovara äriühingu välja antud aktsiate arvuga.

[^Top^]

Palga maksmisega seotud maksud

Tööandja poolt võetud ja maksuametile makstud maksud

Tulumaksuseaduse (TVL) järgi peaaegu kõikidest maksustatavatest tuludest maksustatakse maksuaasta jooksul. Makse makstakse ette tulumaksu ettemaksu moel. Palgast peetakse kinni  tulumaks, mis sisaldab tulumaksu  riigile, munitsipaalmakse, kirikumakse (juhul kui kuulud kirikusse) ja palga põhjal arvestatavat haiguskindlustusmakse.

Tulumakset toimetavad maksuametile tööandjad. Tööandjad maksavad maksuametile ka sotsiaalmakse.

Tulumaks arvestatakse ja peetakse kinni töötegija tulumaksukaardil (verokortti) oleva põhi- ja lisaprotsendi järgi või tulumaksukaardile märgitud muu mahaarvestusprotsendi järgi, mis on suunatud asjaomase tulule.

Tööandja peab kinni pidama töötaja poolt valitud tulumaksukaardil olevast variandist. Juhul kui tulumaksukaardil ei ole märget A ega B variandi kastis, tööandja peab kasutama palga perioodis antuid tulude piire (variant A) ja peab panema risti seda valikut näitavasse lahtrisse.

Juhul kui töötaja tööandja palvest hoolimata ei esita tulumaksukaarti, tulumaks peetakse kinni 60 protsendi järgi.

Tööandja sotsiaalmaksu (SM soome keeles SOTU) makse protsent vahetub iga aasta, aastaks 2018 SM protsent on 0,86. Seda makse protsenti kasutatakse palkade arvestamises, mis makstakse aastal 2018. Palga väljateenimise aeg ei oma rolli SM:i arvestamisel.

Tulumaks ja SOTU úlekantakse maksuametile iga kuu 12.päevaks firma Omaverotili rekvisiitidega.

[^Top^]

Kontaktandmed

Kontaktivõtmispalve

Täida kõik tärniga(*) märgitud väljad.

  Nimi*

  E-posti aadress*

  Telefoni nr.

  Sõnum*